Kính gửi các thầy cô hướng dẫn và sinh viên khóa 58 - Kỹ thuật xây dựng. Đầu đề đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án kết cấu nhà thép. Các thầy cô và sinh viên tải về theo links dưới đây.

1.  dau_de_da_thep_2k58_ky_2.pdf

2.  dshd_da_thep_2_k58_ky2.pdf