Tên đồ án: Thiết kế cầu thép

Ngày bảo vệ: 5/6/2022 (chủ nhật)

Giáo viên chấm: Phan Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu Hiền

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tên đồ án: thiết kế đường

Ngày bảo vệ: 23/6/2022

Giáo viên chấm: Võ Trọng Cường, Nguyễn Thị Thu Hiền

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tên đồ án: thiết kế cầu BTCT

Ngày bảo vệ: 24/6/2022

Giáo viên chấm: Phan Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu Hiền