Thông báo

- Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 58 Kỹ thuật xây dựng: 7h Ngày 26/5/2022 (cả ngày 04 tiểu ban). Các em tập trung khai mạc tại phòng A4 201. 

- Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 58 Kỹ thuật xây dựng CTGT: 7h Ngày 26/5/2022 (cả ngày 01 tiểu ban). Các em tập trung khai mạc tại phòng A4 201. 

- Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 59 Kinh tế xây dựng CTGT: 7h Ngày 26/5/2022 (cả ngày 01 tiểu ban). Các em tập trung khai mạc tại phòng A4 201.