Thông báo hội thi " Nhập môn nhóm ngành xây dựng" 

Thời gian: 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2024

Địa điểm: Xưởng thực hành - thí nghiệm khoa Xây dựng

Thành phần: Đại diện các doanh nghiệp, Ban cố vấn, Ban giám khảo, Các giảng viên hướng dẫn và sinh viên khoa xây dựng.