Khoa xây dựng thông báo đến các bạn sinh viên và quý thầy cô lịch bảo vệ đồ án môn học trong học kỳ 1 năm học: 2021-2022.


Chi tiết ở file đính kèm

lich_bao_ve_da_hk1_20212022.pdf