(Tải về) 16_03_hoi_dong_khoa_xay _dung_hop_trien_khai_cong_tac_tuyen_sinh.docx

1.Thời gian địa điểm

Thời gian: 8h30,ngày 16/5/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa xây dựng

2. Thành phần tham dự

- Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng, phó các bộ môn

- Chủ tịch công đoàn bộ phận

- Bí thư LCĐ, Chi đoàn cán bộ

- Trợ lý đào tạo chính quy, tại chức

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Đ/c Trần Ngọc Long- Bí thư Đảng bộ phận, Trưởng khoa

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Tiến Hồng – Trợ lý đào tạo

4. Nội dung cuộc họp

- Triển khai thực hiện Quảng bá TS (Tuyển sinh) năm 2020 bằng hình thức trực tuyến (livestream).

 Các bộ phận: Đoàn TN, Công đoàn, các BM phối hợp thực hiện.

- Phân công phụ trách về nhiệm vụ TS cho các bộ môn: Bộ môn XD phụ trách ngành kỹ thuật XD; Bộ môn cơ sở XD phụ trách ngành Kinh tế XD; Bộ môn Cầu Đường phụ trách ngành Kỹ thuật CTGT.

- Thiết kế, cập nhật website Khoa xây dựng.  Liên Chi đoàn có trách nhiệm thiết kế lại trang Website; cập nhật thông tin về chuyên môn, các hoạt động Khoa, lịch tuần, thông báo, quảng cáo…Mọi tin bài trên trang điện tử phải đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

- Lấy ý kiến khảo sát người học, nhu cầu xã hội về mở mã ngành mới “ Công nghệ và Quản lý Xây dựng” để làm hồ sơ mở mã ngành mới.

5. Kết luận

- Chương trình, kịch bản quảng bá tuyển sinh trực tuyến đ/c Phan Văn Tiến trình hội đồng vào 23/3.

- Hội đồng thống nhất với kết luận: Nếu cán bộ GV nào không tham gia công tác tuyển sinh (chính quy, VLVH, Cao học...) Khoa và Bộ môn sẽ xem xét trong việc phân công giảng dạy, hướng dẫn đồ án.

- Giao cho đồng chí Nguyễn Trong Hà triển khai lấy ý kiến người học, ý kiến xã hội về ngành đào tạo đại học “ Công nghệ và Quản lý Xây dựng”

- Giao cho đồng chí Doãn Thị Thùy Hương triển khai trong Chi đoàn cán bộ lấy ý kiến ở các trường phổ thông.

- Giao cho Liên chi đoàn quản lý trang điện tử KXD (Website) từ ngày 16/3/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30p cùng ngày.

Thư ký

 

 

Ths. Nguyễn Tiến Hồng

Chủ tọa

 

 

Ts. Trần Ngọc Long