TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của cuộc họp Hội đồng khoa Xây dựng phiên tháng 10 lần 2

 

            Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Hội đồng khoa khoa Xây dựng tổ chức cuộc họp phiên tháng 10 năm 2018; Thành phần tham dự cuộc Họp bao gồm: BCN Khoa, Trưởng/phó Bộ môn, Trợ lý đào tạo. Kết luận cuộc họp gồm:

1.   Các tổ bộ môn có kế hoạch bố trí cán bộ giảng dạy các học phần có trong học kỳ II năm học 2018-2019. Lưu ý: Những GV đã tham gia giảng dạy cao học thì giảm thiểu dạy đại học. Các bộ môn tiếp tục thực hiện các bài ceminar, dự giờ trong tháng 11. Đồng chí Phan Văn Tiến tổng hợp đánh giá dự giờ tháng 10 để tổng hợp báo cáo (đc Tiến).

2.   Bố trí đồng chí Phan Xuân Thục phụ trách kỹ thuật về trang website Khoa Xây dựng thay cho đồng chí Đinh Văn Dũng.

3.   Tất cả hoạt động của Khoa từ Ban CNK, BM, Đoàn thanh niên, công đoàn đều phải được đăng tải trên trang website Khoa Xây dựng (mỗi tổ chức tối thiểu 3 bài).

4.   Tăng cường công tác QLSV, tăng cường công tác GVCN, thực hiện công việc liên lạc với phụ huynh đối với những sinh viên có học lực yếu, kém (đc Hải).

5.   Theo dõi tiến độ học tập, bố trí lịch học, kế hoạch kết thúc chương trình của các lớp tại chức (đc Hải).

6.   Tiếp tục triển khai công tác mua sắp thiết bị đã đề xuất, hoàn thiện vào 10/11/2018 (đc Tiến).

7.   Tổ chức chấm thi, hoàn thành đề cương Thạc sỹ K25; hoàn thành thủ tục thanh toán, thủ tục liên kết cao học k26 với trường CĐ Công, Nông, Lâm Quảng Bình (đc Long).

            Trên đây là kết luận của Trưởng khoa tại cuộc Họp hội đồng khoa phiên tháng 10 năm 2018. Khoa yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện, triển khai đúng thời hạn. Khoa sẽ theo dõi đôn đốc, tổng hợp đánh giá làm cơ sở đánh giá công tác thi đua khen thưởng.

 

TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

 

 

TS. Trần Ngọc Long