I. Mục tiêu

Thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy, BNC khoa Xây dựng, chương trình kế hoạch năm học 2018 - 2019 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của khoa Xây dựng. Năm học 2018-2019 công Đoàn bộ phận khoa xây dựng định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đến các công đoàn viên như sau:

- Xây dựng kế hoạch cho từng đoàn viên công đoàn về nghiên cứu khoa học kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, báo cáo seminar khoa học kết hợp với đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận CDIO.

II. Giải pháp chính

1. Đổi mới công tác quản lý khoa học - công nghệ

a. Giao nhiệm vụ báo cáo seminar hàng tháng cho các công đoàn viên thuộc các tổ bộ môn.

b. Tiếp tục thực hiện việc NCKH theo các định hướng:

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ thực tiễn.

- Tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy tiếp cận CDIO.

2. Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ

a. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch về bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực khoa học - công nghệ thành lập các nhóm nghiên cứu theo định hướng của các bộ môn.

b. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ.

c. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị thí nghiệm cho phát triển khoa học - công nghệ; thu hút mọi đối tượng tham gia hoạt động khoa học - công nghệ.

Trên đây là mục tiêu và giải pháp của Công đoàn bộ phận khoa Xây dựng nhằm phát huy hết thế mạnh của các công đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả NCKH kết hợp với giảng dạy tiếp cận CDIO trong năm học 2018 – 2019.