Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2024 diễn ra vào ngày 19/5/2024

Tiểu ban 1. Kỹ thuật xây dựng (B2101)

Tiểu ban 2. Kỹ thuật xây dựng (B2102)

Tiểu ban 3. Kỹ thuật xây dựng (B2103)

Tiểu ban 4. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (B2104)

Tiểu ban 5. Kinh tế xây dựng (B2104)

Khoa Xây dựng thông báo