Thông báo Seminar

Bộ môn cầu đường và Bộ môn xây dựng kết hợp báo cáo seminar khoa học chủ đề:

Ứng dụng tiến bộ khoa học dữ liệu trong xây dựng

Thời gian: 9h ngày 14/10/2023.

Địa điểm. B1101 Trường Đại học Vinh

TS Nguyễn Văn Đồng - Kongju National University - Korea.

Chủ đề báo cáo: Advanced soil-structure interaction modeling

TS Đặng Huy Khánh - Vinh University.

Chủ đề báo cáo: Stochastic analysis of steel frames using Monte Carlo simulation and advanced nonlinear inelastic analysis

Kính mời các thầy cô và các bạn quan tâm tham dự!