1. Tên hội thảo

Hội thảo quốc tế về Những tiến bộ trong Kỹ thuật Xây dựng (Conference on advances in Civil Engineering).

2. Mục đích hội thảo

- Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo lập diễn đàn chuyên môn có chất lượng cao để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh sau tiến sỹ, nghiên cứu sinh tiến sỹ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, cơ học động lực, cơ học đất nền móng…

- Hội thảo là nơi công bố các kết quả nghiên cứu về những tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng như: vật liệu tiên tiến, cơ học động lực, cơ học đất nền móng…

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: Ngày 21 tháng 05 năm 2022

- Địa điểm: Hội thảo được tổ chức trực tuyến qua công nghệ Microsoft Team và trực tiếp tại Trường Đại học Vinh.

4. Nội dung, chương trình và công tác tuyên truyền của hội thảo

a) Nội dung chính

Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề sau:

- Công nghệ và kỹ thuật vật liệu mới;

- Địa kỹ thuật xây dựng;

- Kỹ thuật công trình thủy và môi trường;

- Quản lý dự án các công trình xây dựng;

- Kết cấu xây dựng.

b) Chương trình (theo Phụ lục 1 đính kèm)

c) Công tác tuyên truyền, truyền thông

Công tác truyền thông của Hội thảo được thực hiện qua các kênh email, facebook, website của Hội thảo và các kênh thông tin khác (Website: https://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/to-chuc-hoi-thao-quoc-te-2021-nhung-tien-bo-trong-ky-thuat-xay-dung-conference-on-advances-in-civil-engineering-icace-2022-104485; Email: icace2022.dhv@gmail.com)

5. Người chủ trì, đồng chủ trì

- GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Trường Đại học Vinh;

- PGS.TS. Trần Ngọc Long, Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh.

6. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (phía Việt Nam và phía nước ngoài)

- Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Vinh;

- Đơn vị phối hợp: Các viện nghiên cứu, các trường đại học của nước ngoài như: Trường Đại học Konkuk (Hàn Quốc), Trường Đại học Hanyang (Hàn Quốc), Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc), Trường Đại học California (Hoa Kỳ), Trường Đại học Melbourne (Úc), Trường Đại học Công nghệ Tianjin (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan), Viện Nghiên cứu Môi trường Nepal, Trường Đại học Công nghệ Pakistan, Viện AIT (Thái Lan),…

7. Thông tin về báo cáo viên

Số lượng báo cáo viên tham gia hội thảo là 50 người bao gồm 40 báo cáo viên Việt Nam và 10 báo cáo viên đến từ các quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Úc, Trung Quốc…

(Danh sách báo cáo viên theo Phụ lục 2 đính kèm).

8. Thành phần tham dự, số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài

- Số lượng đại biểu tham dự: 114 người bao gồm 104 đại biểu Việt Nam và 10 đại biểu có quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Úc, Trung Quốc, Paskitan… ;

- Thành phần đại biểu:

+ Đại biểu Việt Nam bao gồm đại diện Trường Đại học, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cơ khí… ;

+ Đại biểu có quốc tịch nước ngoài: Trường Đại học, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cơ khí, các giáo sư ở các nhóm nghiên cứu mạnh trên thế giới…

Tin tức khoa Xây dựng