Để tăng cường và thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 29/3/2024 tại công văn số: 1115/SXD-QLCL của sở Xây dựng tỉnh Nghệ An gửi Khoa Xây dựng Trường Đại học Vinh về việc cử chuyên gia phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, Khoa Xây dựng đã lựa chọn các các Giáo sư, Tiến sỹ, giảng viên chính đáp ứng được yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An trong các lĩnh vực.

1. Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép;

2. Địa chất công trình, nền móng;

3. Thiết bị điện, điện nhẹ, thông gió, điều hòa không khí;

4. Giao thông;

5. Cấp, thoát nước; xử lý nước thải; xử lý chất thải rắn.

Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, và Khoa Xây dựng xem đây là vinh dự và trách nhiệm của Trường Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh cử đoàn cán bộ Khoa Xây dựng có đủ năng lực và phẩm chất tham gia đoàn công tác góp phần thực hiện Nghị quyết số: 39-NQ/TW của của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cụ thể hóa Sứ mệnh và Tầm Nhìn của Trường Đại học Vinh. Xây dựng hình ảnh, uy tín, vị thế của Nhà Trường đối với việc phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và đóng góp cộng đồng. 

Hình 1. Văn bản yêu cầu phối hợp của Sở Xây dựng

Hình 2. Văn bản phúc đáp của Trường Đại học Vinh 

Tin tức khoa Xây dựng