HỘI ĐỒNG KHOA HỌP TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

1.Thời gian địa điểm

2. Thời gian: 09h ,ngày 20/04/2020

Địa điểm: Online 2.

Thành phần tham dự - Ban chủ nhiệm khoa - Trưởng, phó các bộ môn - Chủ tịch công đoàn bộ phận - Bí thư LCĐ, Chi đoàn cán bộ - Trợ lý đào tạo chính quy, tại chức

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Đ/c Trần Ngọc Long- Bí thư Đảng bộ phận, Trưởng khoa

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Tiến Hồng – Trợ lý đào tạo

4. Nội dung cuộc họp

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để phù hợp đáp ứng với sự thay đổi KHCN hiện tại và tương lai. Tăng cường cập nhật vào chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy các công nghệ và tiến bộ của khoa học hiện nay bao gồm Lý thuyết và thực hành: - Về lý thuyết: áp dụng vào chương trình bài giảng các phần mềm lập trình, mô phỏng, trí tuệ nhân tạo; công nghệ thi công hiện đại. Triển khai, giám sát lĩnh vực này giao cho đồng chí Phan Văn Tiến phụ trách. Tăng hiệu quả về nguồn nhân lực giáo viên, đồng thời phù hợp trong bối cảnh hiện tại các Bộ môn cần phân chia khối kiến thức và phân công phụ trách khối kiến thức để kịp triển khai trong năm học tiếp theo (đc Phan Văn Tiến chỉ đạo). - Về thực hành: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong thi công, các phương pháp hướng dẫn sử dụng công nghệ mới, sử dụng phần mềm, sử dụng video, mạng xã hội…. Triển khai, giảm sát để tăng tính hiệu quả thực tế, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ dịch Covid 19, giao cho đồng chí Lê Thanh Hải phụ trách.

2. Công tác đảm bảo chất lượng sau khi đánh giá ngoài phải được thực hiện theo quy trình, có kiểm tra chặt chẽ từng hoạt động mà kế hoạch đã có. Đồng chí Phan Văn Tiến cần chỉ đạo, phối hợp với các Bộ môn để đảm bảo các hoạt động có hiệu quả.

3. Công việc mua sắm thiết bị thí nghiệm theo chương trình tiếp cận CDIO, mua máy tính, xin thêm phòng đã đến giai đoạn kết thúc, đồng chí Lê Thanh Hải cần quan tâm, theo dõi để đảm bảo tiến độ đề ra.

4. Hội đồng thống nhất xây dựng Quy định các nội dung về hướng dẫn Luận văn Thạc sỹ KTXD để đảm bảo chất lượng đầu ra. Các nội dung trong quy trình đã được hội đồng thống nhất cao và sẽ xây dựng thành văn bản để áp dụng hướng dẫn luận văn Thạc sỹ KTXD.

5. Hội đồng thống nhất các quy định về công tác tuyển sinh như sau:

5.1. Mọi cán bộ KXD đều phải tham gia công tác tuyển sinh với tất cả cảc bậc và Hệ đào tạo, và bằng mọi hình thức. Các hình thức quảng bá: đăng tin, chia sẻ các TT quảng bá trên Mạng XD; đề xuất phương thức quảng bá với Hội đồng, tự đưa ra hình thức quảng bá mà không được vi phạm pháp luật; tham gia và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá kho Khoa, Bộ môn điều động.

5.2. Cán bộ nào không tham gia bất kì hình thức quảng bá nào ở trên thì Khoa, Bộ môn sẽ xem xét phân công giảng dạy và xem xét bình xét thi đua cuối năm học, xếp loại hàng tháng.

5.3. Ban CNK, Trưởng các BM có trách nhiệm lớn nhất trong Tuyển sinh. Ban CNK, Trưởng/ Phó BM phải chủ động và đề xuất sáng tạo các phương án tuyển sinh cho Khoa, bộ môn/ ngành mình phụ trách. Số lượng tuyển sinh hàng năm của từng ngành sẽ là điểm cộng trong bình xét thi đua bậc cao cuối năm.

5.4. Công đoàn, đoàn thanh niên phải có trách nhiệm chính trong phát động phong trao, triển khai các phong trào về quảng bá tuyển sinh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30p cùng ngày.

Thư ký Ths. Nguyễn Tiến Hồng Chủ tọa Ts. Trần Ngọc Long