I. Đối với sinh viên

Sinh viên đến làm việc với khoa Xây dựng phải ăn mặc lịch sự đeo phù hiệu, ứng xử văn minh.
Sinh viên phải truy nhập theo link (http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc) để biết vị trí và nhiệm vụ của: BCN khoa, trưởng Bộ môn, Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo, Quản lý học sinh và sinh viên, Văn phòng Khoa trước khi làm việc liên quan đến các thành phần ở trên.
Sinh viên nhận các mẫu đơn tại Bộ phận một cửa trường Đại học Vinh, địa chỉ: tòa nhà Công nghệ cao Trường đại học Vinh, hoặc truy cập đường link (http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/van-ban-bieu-mau). 
II. Đối với cán bộ hành chính và kiêm nhiệm
1. Trợ lý đào tạo
1.1. Nhiệm vụ:
- Phụ trách mở các lớp học phần ngoài kế hoạch theo khung chương trình (ví dụ: các học phần không có trong học kỳ nhưng sinh viên có nhu cầu học cần mở lớp);
- Phụ trách ký vào các đơn chuyển đổi học phần;
- Xem xét để xuất các trường hợp có thể hủy bỏ các điều kiện ràng buộc học phần theo quy định của Hội đồng khoa;
- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung của sinh viên đủ điều kiện; 
- Xử lý các vấn đề liên quan đến đào tạo.
1.2. Quy trình và thời gian làm việc:
- Sinh viên cần xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nộp đơn cho trợ lý đào tạo tại văn phòng khoa Xây dựng theo hướng dẫn. 
- Thời gian nộp đơn: từ thứ 2 đến thứ 6, từ: 7h30 đến 16h00;
- Thời gian trả kết quả: thứ 4 và thứ 6, từ 16h00 đến 16h30. 
2. Cố vấn học tập

Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Cố vấn học tập để được giải đáp, hướng dẫn, tư vấn trong quá trình học tập và nghiên cứu.'

Xử lý học vụ theo thời gian biểu như sau:  


Yêu cầu chung:

- Trong thời gian nhà trường cho phép xử lý học vụ;
- Đơn hủy học phần;
- Đơn đăng ký học phần.
- Số lượng sinh viên đủ theo yêu cầu của nhà trường;
- Có danh sách, đơn kèm theo;
- Có thời gian rảnh chung để đề xuất lịch học hợp lý;
- Trong thời gian cho phép mở lớp của nhà trường.

3. Văn phòng khoa và Trợ lý quản lý sinh viên
Đối với Văn phòng khoa và Trợ lý quản lý sinh viên thời gian xử lý các vấn đề liên quan như sau:
- Sinh viên cần xử lý các vấn đề liên quan đến công tác văn phòng, công tác sinh viên, nộp đơn cho Văn phòng khoa và Trợ lý quản lý sinh viên tại văn phòng khoa Xây dựng theo hướng dẫn;
- Thời gian nộp đơn: từ 7h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6; 
- Thời gian trả kết quả: từ 16h00 các ngày thứ 3 và thứ 5.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan cho ý kiến để bổ sung và sửa đổi.

 

 

 BCN Khoa Xây dựng

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thanh Hưng