Ngành Kinh tế xây dựng - Bộ môn cầu đường thông báo lịch bảo vệ đồ án môn học (học kỳ 2 năm học 2021-2022)
1. Tên đồ án: Kinh tế xây dựng
2. Ngày bảo vệ: 7h30 ngày 21/6/2022
3. Giáo viên chấm: Nguyễn Minh Thư +Nguyễn Thị Diệu Thuỳ
-----------------------------------------------
1. Tên đồ án: Kinh tế đầu tư
2. Ngày bảo vệ: 14h00 21/6/2022
3. Giáo viên chấm: Nguyễn Thị Diệu Thuỳ + Nguyễn Minh Thư