- Ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi;
- Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi;
- Ngày 30/6/2023: Dự phòng.