Đầu đề đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án Nền móng (khóa 59). Bao gồm đầu đề, mã đề và cán bộ hướng dẫn. CON30017 - Đồ án nền móng công trình(121)_01_DA_(KTXD, KTXD CTGT)

Link tải:dau_de_do_an.doc danh_sach_phan_cong_do_an_nen_mong_20212022.xlsx

dau_de_do_an.doc