TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 14 tháng 06 năm 2021

 

BẢNG PHÂN CÔNG LÀM VIỆC HÀNG NGÀY TRONG TUẦN TẠI TRƯỜNG

(Từ ngày 14/6/2021 đến khi có thông báo mới của Nhà trường)

 

Ngày làm việc

Họ và tên

Ghi chú

Thứ 2

Trần Ngọc Long

Trực lãnh đạo

 

Nguyễn Trọng Hà

Trần Xuân Vinh

Trưởng bộ môn

Thứ 3

Phan Văn Tiến

Trực lãnh đạo

Phạm Hồng Sơn

Trưởng bộ môn

Thứ 4

Lê Thanh Hải

Trực lãnh đạo

Nguyễn Trọng Hà

Trưởng bộ môn

Thứ 5

Phan Văn Tiến

Trực lãnh đạo

Phạm Hồng Sơn

Trưởng bộ môn

Thứ 6

Lê Thanh Hải

Trực lãnh đạo

Trần Xuân Vinh

Trưởng bộ môn

 

Lưu ý: Cán bộ văn phòng, trợ lý quản lý sinh viên làm việc theo giờ hành chính theo quy định của Nhà trường.

 

                                      TRƯỞNG KHOA KHOA XÂY DỰNG                                 

 (đã ký)

TS. Trần Ngọc Long