Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh