TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm khoa Xây dựng, kể từ ngày 28/7/2021

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

1

TS. Trần Ngọc Long

Chức vụ: Bí thư Đảng bộ bộ phận; Trưởng khoa.

Điện thoại: 0989 202055

Email:longtn@vinhuni.edu.vn

Chỉ đạo, điều hành chung. Công tác chính trị, tư tưởng; Chỉ đạo trực tiếp công tác đào tạo và tuyển sinh Sau đại học; công tác NCKH, tài chính; công tác cán bộ.

2

ThS. Lê Thanh Hải

Chức vụ: Bí thư CBCB; Phó Trưởng Khoa.

Điện thoại: 0912 248948

Email: haidhvinh@gmail.com

Công tác chính trị tương tưởng; chỉ đạo công tác sinh viên, học viên; công tác đào tạo và phát triển chương trình đại học hệ VLVH; công tác đào tạo thực hành – thực tế; công tác đoàn, công đoàn; công tác Quảng bá tuyển sinh.

3

TS. Phan Văn Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa.

Điện thoại: 0917012255

Email: vantienkxd@vinhuni.edu.vn

Chỉ đạo công tác đạo tạo và phát triển chương trình đại học hệ chính quy; xây dựng, phát triển chương trình - CDIO; công tác đóng/mở mã ngành; công tác khảo thí, kiểm định, đánh giá chương trình; công tác quản lý , sử dụng thiết bị thí nghiệm.

Trưởng Khoa Xây dựng

(Đã ký)

TS. Trần Ngọc Long