Chi tiết ở file đính kèm

phan_cong_nv_ban_cnk_12022.pdf