BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:            /TB-ĐHV                                        Nghệ An, ngày 07 tháng 8 năm 2018                                             

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018

                              Kính gửi: Trưởng các Khoa,Viện

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi học kỳ hè, năm học 2017-2018 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy  (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

Đề nghị các  Khoa,Viện, Bộ môn thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và tổ chức các công tác thi theo quy định, quy chế hiện hành

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch thi như sau:

           Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

Bước 2:  Học kỳ: chọn  2_2017_2018

Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

Bước 4: Đợt thi: chọn Thi KTHP học kỳ hè năm học 2017-2018

+ Đối với sinh viên đăng ký học phần chuyển đổi sinh viên đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký trước 17h00 ngày 13 tháng 08 năm 2017 để tổ chức thi, sinh viên xem lịch tại bảng tin Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và mục thông báo trên trang cá nhân sinh viên  từ 17h00 ngày 15/08/2018 ( Tầng 3 tòa nhà A0).

+ Đối với sinh viên chưa có lịch thi hoặc bị trùng lịch thi, sinh viên thông báo cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng biết để xếp lịchNhà trường không tổ chức đăng ký hoãn thi.

+ Các sinh viên vắng thi có lý do chính đáng có giấy tờ hợp lệ được Trưởng Khoa/Viện đào tạo chấp nhận đến Bộ phận một cửa nạp hồ sơ và đăng ký thi chậm nhất trước 16h00 ngày 29/08/2018. Các sinh viên vắng thi có lý do chính đáng sau ngày 29/8/2018 sẽ được bố trí thi vào đợt thi bổ sung của học kỳ 1 năm học 2018-2019. Lịch thi sẽ được công bố trước 11h30 ngày 30/8/2018 tại Bảng tin của TTĐBCL tầng 3 Nhà A0 và trên trang cá nhân của sinh viên (mục Thông tin đáng chú ý).

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra tài khoản học phí trên hệ thống, nếu trong tài khoản của sinh viên phát sinh dự nợ (không kể ít hay nhiều) sinh viên sẽ không được dự thi học phần. 

- Sinh viên đi thi phải có thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BBT: Website và IOffice;

- Lưu HCTH, ĐBCL.

 

 

     KT.HIỆU TRƯỞNG

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

      PGS.TS. Ngô Đình Phương