Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Vinh

http://https//vinhuni.edu.vn/upload/files/hcth/2023-06/2023-06-15_(1).pdf