Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học hệ chính quy, hệ đại học VLVH và Sau Đại học  năm 2021 đối với các ngành đào tạo

1. Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

2. Tuyển sinh đại học VLVH năm 2021

3. Tuyển sinh Cao học thạc sỹ