1. Thông tin chung

Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Tiếng Anh: Civil Engineering

Mã số chuyên ngành đào tạo: 60.58.02.08

Trình độ đào tạo:  Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:  2 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Tiếng Anh: Civil Engineering

2. Mục tiêu chương trình đào tạo

-  Đào tạo người thạc sĩ chuyên nghành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, có tính nhân bản, khách quan trong khoa học và kỹ thuật, hoạt động hiệu quả về nghiên cứu chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển trong sản xuất.

-  Có phương pháp luận nghiên cứu KHKT tốt, có năng lực áp dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán/ vấn đề thực tiễn.

Chi tiết trong link này: 1_ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao_2017_202449.pdf