Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng tại Trường Đại học Vinh giúp người học có đạo đức khoa học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức thực hiện và cải tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. với các mục tiêu cụ thể như sau.

PLO1. Vận dụng Kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu ngành  Xây dựng vào nghiên cứu và phát triển năng lực nghề nghiệp ngành xây dựng.

PLO2. Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến trong lĩnh xây dựng.

PLO3. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác và giao tiếp trong lĩnh vực nghề nghiệp ngành Xây dựng. Thể hiện kỹ năng quản lí và quản trị, Kỹ năng giao tiếp để truyền bá, phổ biến tri thức và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được đào tạo và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học ngành Xây dựng.

PLO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các dự án nghiên cứu về “sản phẩm xây dựng”, “quy trình xây dựng”, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh xã hội.

Chi tiết về bản mô tả có thể xem link: 3_ban_mo_ta_chuong_trinh_ktxd_20240404_pm.pdf