MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng (Mã số: 8580201)

1. Mục tiêu chung

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án, công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

PO1. Có kiến thức nâng cao trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng để giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học và các vấn đề phát sinh trong thực tế.

PLO2. Có phẩm chất cá nhân, kĩ năng thành thạo giải quyết vấn đề và kĩ năng nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

PLO3. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong các hoạt động, vận dụng được kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp và giao tiếp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

PLO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án, công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

 Chi tiết có thể xem trong lnk sau: 2_mt_va_cdr_ky_thuat_xay_dung_theo_dinh_huong_nghien_cuu_edit_2.docx