Số liệu và yêu cầu thiết kế

http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/bai-giang-giao-trinh/seo/k56-do-an-thiet-ke-cau-thep-k56-do-an-thiet-ke-cau-thep-so-lieu-va-yeu-cau-thiet-ke-87915

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WnzqTU46j9byHNmsrKpazUgAVzXanF5w8FZMVMPFVbQ/edit#gid=117753841