Số liệu và yêu cầu thiết kế

https://docs.google.com/document/d/1i6whQqXm5TSV49owuue90hJCAIkUXlQx5yWVhQbL9Ug/edit?usp=sharing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn

http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/bai-giang-giao-trinh/seo/k56--do-an-thiet-ke-cau-thep-danh-sach-phan-cong-giang-vien-huong-dan-87914