Khoa xây dựng - Trường Đại học Vinh giới thiệu bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

Chi tiết ở file đính kèm:

motactdtktxd.pdf

 mo_ta_ctdt_ctgt.pdf