Danh sách Sinh Viên khoa xây dựng nhận tiền hoàn trả BHYT. 

Download danh sách đẩy đủ toàn trường tại đây


      GT       Thời gian đề nghị hoàn trả      
TT Họ và tên  Ngày sinh  Nữ (1) Địa chỉ  Mã số Sinh viên  Từ ngày  Đến ngày  Số  Số tiền  Lý do  Ký nhận 
      Nam (2)           tháng       
1 ĐINH THANH HÀO 18/05/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200197 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
2 NGUYỄN HOÀNG HỒ 21/06/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200358 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
3 NGUYỄN ĐÌNH HUY 20/09/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200346 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
4 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 27/08/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200290 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
5 PHAN HOÀNG THAO 24/01/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200330 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
6 CHU THANH TOÀN 17/09/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200443 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 NH Công thương tích nhầm   
7 PHAN QUANG TRÍ 29/06/1996 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200321 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
8 NGUYỄN SỸ TÚ 12/01/1998 Nam 57K1 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200101 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
9 CAO KHẮC LÂM 02/06/1998 Nam 57K2 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200334 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
10 NGUYỄN ĐỨC TÌNH 07/06/1998 Nam 57K2 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200233 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
11 TRƯƠNG HOÀNG ĐẠO 06/10/1998 Nam 57K3 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200380 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
12 CHU NGỌC HOÀNG 17/10/1998 Nam 57K3 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200225 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
13 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 24/10/1997 Nam 57K3 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200431 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
14 PHAN HOÀNG MẠNH 09/03/1998 Nam 57K3 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200337 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo  
15 NGUYỄN XUÂN ANH TUẤN 02/07/1998 Nam 57K3 Xây dựng  Khoa Xây dựng  165TDV200361 01/10/2016 31/12/2016 3 114.345 Không nạp thẻ BHYT Photo