TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

--------- & --------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- o0o --------

                                                                                  

                                                                     Nghệ An, ngày 11  tháng 01 năm 2017

    

THÔNG BÁO

Về việc giao đồ án tốt nghiệp sinh viên K53 ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

       Căn cứ Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

       Căn cứ Quy định 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013 của Hiệu trường Trường Đại học Vinh cụ thể hóa một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

       Căn cứ kết quả học tập của sinh viên K53 trên hệ thống quản lý điểm của Trường Đại học Vinh ngày 11/01/2017

Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng thông báo cho các bạn sinh viên K53 trở về trước về kế hoạch dự kiến giao đồ án tốt nghiệp vào ngày 20/01/2017, ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng CTGT.

 

                                                                       BCN KHOA

                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                             ThS. Trần Ngọc Long