TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

      KHOA XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- ¨¨¨ ---

 

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Báo cáo sơ kết năm học 2017 – 2018 và tổng kết năm 2017

Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động của Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020; Toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho sinh viên; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2017 Khoa Xây dựng kỉ niệm 15 năm thành lập và hơn 20 năm đào tạo. Đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào đón trong ngày kỉ niệm thành lập Khoa với không khí vui tươi và niềm tự hào.

Học kỳ 1, năm học 2017-2018, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ĐU, Ban Giám Hiệu và sự giúp đỡ của các phòng ban, trung tâm, Khoa Xây dựng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và cùng với sự đoàn kết đồng lòng, hợp tác trong mọi công việc của tập thể cb KXD đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, Khoa Xây dựng đang đứng trước những thách thức chung về xu hướng thay đổi định hướng nghề nghiệp của xã hội, công tác tuyển sinh gặp khó khăn; Tập thể cán bộ Khoa xây dựng với tuổi đời trẻ và ít kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đạo tạo, nhiều cán bộ đang tham gia học tập nâng cao trinh độ; Một số cán bộ trẻ vừa tham gia quản lý đang thiếu kinh nghiệm. Xu hướng mới trong giáo dục về cách dạy, cách học cũng đã phần nào ảnh hưởng đến công việc giảng dạy.

 

1.         Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông và cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần Nghị quyết, Khoa Xây dựng đã triển khai nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ, bài giảng giáo trình, tăng cường dự giờ, thăm lớp, chú trọng cải thiện chất lượng thực hành, thực tập. Khoa đã chỉ đạo các bộ môn, LCĐ và công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khoa đã triển khải thực hiện đến từng cán bộ về học tập và làm theo đức tính của Bác. Năm 2017 , Khoa Xây dựng đã triển khai thực hiện tự kiểm điểm phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong Đảng bộ BP Khoa xây dựng, mỗi đang viên đã nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết trung ương 4, mỗi người đã nhìn nhận cho mình những thiếu sót cần phải điều chỉnh.

Công tác chính trị tư tưởng đã phần nào có tác dụng và ảnh hưởng đến từng cán bộ. Nhiều cán bộ đã có nhiều thay đổi, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhiều cán bộ có ý thức trong việc tiếp cận cách học, cách dạy mới, như dạy theo tiếp cận năng lực, PP dạy tích cực, tạo chủ động cho người học. Trong xu thế đạo tạo đại học hiện đại là “ dạy cách học, học cách đọc”, giáo dục đại học đang ở giai đoạn đại học đại chúng.

Năm 2017, Khoa Xây dựng đã mở thành công mã 2 ngành Đại học (CT thủy, Kinh tế Xây dựng) và 1 mã ngành đào tạo thạc sỹ ( KT Xây dựng dân dụng & CN).

 Đảng ủy, BCN Khoa đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng: Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022 và  Đại hội LCĐ nhiệm kì 2017-2020. Đây là một dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tinh thần tập thể, nâng cao vai trò đoàn trong sự nghiệp phát triển đơn vị.

Năm qua, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức đã thực hiện được nhiều công việc có ý nghĩa. Khoa đã thực hiện tái cấu trúc các Bộ môn, mỗi Bộ môn phụ trách một chuyên ngành. Công tác cải cách hành chính quan tâm đến thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử, văn hóa công sở tại Văn phòng Khoa, với mục tiêu tất cả vì người học, vì sự tồn tại và phát triển Khoa xây dựng. Bổ sung 2 phó trưởng khoa, nhiều cán bộ được cử đi học, 02 cán bộ hoàn thành đào tạo tiến sỹ.

Công tác thông tin truyền thông và quảng bá tuyển sinh đã được Khoa đặc biệt quan tâm và coi đây là mảng công việc thực hiện thường xuyên hằng ngày, giao trách nhiệm đến từng cán bộ. Khoa đã thành lập ban truyền thông, bộ phận quảng bá tuyển sinh. Bộ phận quảng bá tuyển sinh có nhiệm vụ xây dựng chiến lược và phương pháp quảng bá. Bộ phận này hoạt động giống như bộ phận marketing trong một danh nghiệp. Hoạt động quảng bá đã thực hiện các công việc: đăng tin trên Website, trên facebook, quảng cáo có chi phí trên facebook, gửi thư đến các doanh nghiệp, …. Khoa thực hiện đều đặn hằng tháng đăng với bình quân 40 bài trên website. Đồng thời Khoa đã giao cho LCĐ thành lập thêm trang mạng xã hội để kết nối để hỗ trợ, giúp đỡ cho sinh viên, đó là: https://www.facebook.com/tintuckhoaxaydung/ (chế độ, chính sách, tuyển sinh, các hoạt động đoàn – hội).

Trong năm học qua, Ban chủ nhiệm khoa đã xác định mục tiêu hỗ trợ tối đa cho sinh viên về kiến thức, kỹ năng và các phương tiện cần thiết cho công việc, từ đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi ra trường và dễ tìm kiếm việc làm. Khoa đã giao liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ thành lập câu lạc bộ “Tin học Ứng dụng trong xây dựng - chuyển giao công nghệ và tư vấn xây dựng”. Câu lạc bộ này được sinh hoạt đều đặn, thường xuyên qua facebook: https://www.facebook.com/clbtinhocxaydung/. Hoạt động này hiệu quả sẽ hỗ trợ được cho người học và có tác dụng phản hồi mạnh mẽ đến công tác tuyển sinh.

Tồn tại:

Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông và cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại: Hoạt động truyền thông chưa đồng đều, BM và các tổ chức chưa có sự quan tâm đúng mức; Vẫn còn ít cán bộ có tinh thần trách nhiệm chưa cao về xây dựng và phát triển Khoa (quảng bá tuyển sinh; ý thức về bài giảng, giáo trình; chưa quan tâm đến người học và có thái độ chưa đúng với người học). Trong đơn vị vẫn tồn tại tư tưởng lợi ích cá nhân, chưa quan tâm đến lợi ích tập thể. Nhiều cán bộ có tư tưởng chây ì, không chịu thay đổi theo xu thế mới trong cải cách giáo dục, không cập nhận phương pháp dạy mới, PP dạy tích cực,..

2.        Công tác đào tạo, chuyên môn và nghiệp vụ

Năm 2017, Khoa đã thực hiện khối lượng giờ dạy lớn, với bình quân mỗi cán bộ thực hiện được 700 tiết; số lượng bài báo đã được đăng: 41; Khoa đã xuất bản được cuốn tạp chí quốc gia có chỉ số ISSN với tiêu đề “Phát triển bền vững Kiến trúc và Xây dựng trong giai đoạn hiện nay”; thực hiện hơn 50 lượt tiết dự giờ.

Đối vời HK I, năm học 2017-2018 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, với bình quân khoảng 250 tiết; có 2-3 bài báo đã được đăng; 20 bài Seminar; khoảng hơn 20 tiết dự giờ,…

Phấn đấu trong HK 2, có thêm 15 bài báo; 30 bài Seminar; dự trên 20 tiết dạy và hoàn thành các giáo trình đúng thời hạn (các giáo trình trước khi đưa lên NXB cần phải nghiệm thu nội dung ở BM và Khoa trước).

Học kỳ qua Khoa đã xây dựng xong các chương trình đào tạo Băng 2 cho tất cả các nghành đào tạo đại học, văn bằng 2 cho ngành KTXD. Xây dựng chương trình theo tư duy linh hoạt, thích hợp với đối tượng và xu thế giáo dục đại học mới. Xây dựng các môn Key, xây dựng lại hệ thống điều kiện rang buộc môn học.

Tồn tại:

Mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn nghiệp vụ của ĐU, Ban chủ nhiệm Khoa, và sự phối hợp quyết liệt của các Bộ môn, Liên chi đoàn, Chi đoàn cán bộ, công đoàn, nhưng vẫn tồn một vài vấn đề cần khắc phục, như: một số bài giảng còn sơ sài, thiếu nghiêm túc với nội dung chưa cập nhật kiến thức, một vài cán bộ chưa có giáo trình và còn sử dụng bài giảng điện tử nhiều trong quá trình giảng dạy; hoạt động NCKH chưa đồng đều trong cán bộ và giữa các bộ môn; hoạt đồng NCKH sinh viên chưa được nhiều người tham gia. Đa phần các tiết giảng chưa tổ chức giảng dạy theo PP mới, việc tổ chức giảng dạy đang đơn điệu, theo tính chủ quan của cá nhân mà chưa được sự đóng góp ý kiến cb trong BM. Đặc biệt cách hd các đồ án chưa tác động để sinh tự ý thức làm, ý thức làm việc nhóm (1 người làm).

Giải pháp. Để nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời kì, thời đại mới nhằm đáp ứng nhu cầu XH, trước hết phải nâng cao chất lượng bài giảng, PP giảng dạy và tổ chức GD (xem đây là trọng tầm then chốt nhất). Để có chất lượng bài giảng tốt chúng ta phải bắt đầu nâng cao bài giảng, đề cương chi tiết bài giảng (giáo án). Bên cạnh đó cần phải đổi mới, cập nhật PP dạy mới, cách tổ chức dạy học theo PP dạy mới. Cần thiết phải yêu cầu tất cả cán bộ phải nghiêm túc thực hiện, giao cho BM quản lý giám sát, Đoàn TN và Công đoàn phối hợp thực hiện nghiệm túc. Các hoạt động này sẽ được đưa vào đánh giá tiêu chí xếp loại và thi đua cuối năm.

3. Công tác tổ chức cán bộ xây dựng đội ngũ

Hiện nay đội ngũ cán bộ Khoa xây dựng với tổng số 45 người (đã chuyển 4 cán bộ), trong đó: 05 TS (7), 37 ThS, 1 Kts, 02 KS (đang học ThS).

Công tác bồi dưỡng cán bộ đã được Khoa quan tâm với mục tiêu đẩy nhanh quá trình hoàn thiện trình độ tiến sỹ, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, tiếng anh cho cán bộ. Năm học qua Khoa đã cử 3 cán bộ làm NCS, có 2 cán bộ hoàn thành trình độ tiến sỹ. Khoa đang hiện có 13 cán bộ đang đi học (12 NCS, 1 thực tập sinh), gồm 9 người nước ngoài, 4 người trong nước. Ban chủ nhiệm Khoa đã chỉ đạo Chi đoàn cán bộ, Công đoàn bộ phận thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức dự giờ, seminar học thuật (có mời cán bộ từ các công ty xây dựng bên ngoài cùng tham gia).

Thực hiện theo chủ trương của Đề án tái cấu trúc nhà trường, Khoa xây dựng đã thực hiện tái cấu cấu trúc các bộ môn, mỗi bộ môn phụ trách một chuyên ngành. Năm học qua đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 2 Trưởng bộ môn, 2 phó Bộ môn, 02 Phó trưởng Khoa, đồng thời hoàn thành bộ máy quản lý cho Liên chi đoàn và Công đoàn bộ phận. Khoa Xây dựng đã cứ 3 cán bộ tham gia thi tuyển biên chế và đạt kết quả tốt.

Tồn tại: Vẫn còn có cán bộ chưa có ý thức và thiếu tính quyết tâm trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện nề nếp đơn vị không tốt, như: hoàn thành công việc chậm, đi họp chậm, vắng họp với nhiều lý do không chính đáng. Mặc dù, Chi đoàn cán bộ đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều cán bộ chưa tham gia đầy đủ, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Vẫn còn cán bộ không quan tâm đến viết báo KH, Seminar,… dẫn đến thiếu giờ KH. Ý thức trách nhiệm về cập nhật PP dạy mới trong giảng dạy của một số cán bộ chưa cao, thiếu tính quyết liệt (cb lớn tuổi), ngay cả những lợi ích cá nhân cũng thiếu quan tâm (làm sổ bảo hiểm,…)

Giải pháp. Cần phải hình thành cơ chế về quản lý và tài chính để tạo động lực cho cán bộ trong việc viết bài báo KH và công tác nghiên cứu KH. Cán bộ nào có bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus và thi chứng chỉ ngoại ngữ đạt điểm cao ielts, toefl, C1,… cần có chế độ thưởng.

Học kì 2, năm học 2017-2018 tăng cường phổ biến và thực hành phương pháp dạy mới ở mức độ đơn giản, để từ đó tiếp cận một cách toàn diện (giao cho BM và Công đoàn, Đoàn TN).

4. Công tác đoàn, công đoàn và HSSV

Năm qua, Công đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi hội đã có nhiều hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ các công tác của khoa và nhà trường. Chi đoàn cán bộ đã phát động phòng trào “nâng cao chất lượng giảng dạy”, thực hiện nhiều tiết dự giờ, hỗ trợ giúp nhau trong soạn bài giảng, viết bài báo Khoa học.

Đoàn thanh niên đã thành lập 2 câu lạc bộ nhằm hỗ trợ cán bộ trong việc học tiếng Anh và hỗ trợ kiến thức, phương tiện học tập và chuyên giao các phần mềm tin học ứng dụng cho sinh viên (CLB tiếng Anh và CLB tin học ứng dụng). Đây là việc làm thiết thực, cần thiết và có tình thời sự cao để hỗ trợ cán bộ và người học. Ban đầu đã có nhiều kết quả khả quan và được nhiều bạn sinh viên hưởng ứng. Sinh viên KXD, Đại học Vinh sau khi ra trường sẽ được trang bị thêm về kiến thức thực tế, kiến thức tin học (SAP, ETAB, SAFE, BIM…office ứng dụng trong xây dựng), đây là điều Khoa Xây dựng muốn thể hiện bản sắc riêng của KSXD Đại học Vinh với KSXD của trường đại học khác.

Công đoàn đã có nhiều hoạt hoạt động nhằm hỗ trợ cho cán bộ trong việc nâng cao nghiệp vụ, hoạt động NCKH. Công đoàn luôn chăm lo đời sống tinh thân, công tác hiếu hỉ, đã tạo dựng một môi trường tốt với không khí đoàn kết, vui vẻ để cùng nhau xây dựng Khoa Xây dựng ngày càng phát triển.

Công tác quản lý HSSV được đánh giá tốt. Quản lý sinh viên là tạo môi trường học tập tốt nhất, giúp đỡ sinh viên hoàn thành chương trình học. Việc quản lý sinh viên được thực hiện đồng bộ giữa ĐU – Ban CNK, tổ bộ môn, đoàn thanh niên, công đoàn, đặc biệt học kỳ qua bộ phận cán bộ làm nhiệm vụ GVCN có hiệu quả hơn trước.s

Tồn tại:

Hoạt động đoàn thanh niên, công đoàn cần phát huy hơn nữa tình thần chủ động, sáng tạo. Cần sáng tạo các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người học các nhiều lĩnh vực: văn hóa, thể thao, văn nghệ, kiến thức chuyên môn, các phương tiện, dụng cụ cần thiết của KSXD. Tạo dựng được bầu không khí vui, lành mạnh, nhằm lôi kéo người học vào những hoạt động bổ ích, trách các hoạt động không tốt. Hoạt động chuyên môn cần hướng tới hỗ trợ kiến thức thức tế, kiến thức tin học và các kỹ năng sống, hoạt động hỗ trợ sáng tạo – khởi nghiệp, hoạt động hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ . Cần phát động các hoạt đồng nhằm khơi dậy lòng say mê học tập, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và ý thức tự học tập trong sinh viên. Từ đó để tạo dựng một hành trang vững vàng về kiến thức, kỹ năng, phương tiện nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên dễ có việc sau khi tốt nghiệp.

Để hỗ trợ cho công tác quản lý sinh viên tốt hơn, Khoa đã cử giáo viên chủ nhiệm lớp, tuy nhiên hiệu quả công việc này không đồng đều giữa các cán bộ.

5. Công tác cơ sở vật chất, tài chính và công tác khác

Được sự quan tâm của Ban giám hiệu và Phòng kế hoạch và Đầu tư, Khoa Xây dựng đã được bổ sung hoàn thiện cơ bản về cơ sơ vật chất (đặc biệt là hạ tầng PTN). Đây là một bước chuẩn bị đặc biệt quan trọng về cơ sơ vật chất để làm tiền đề cho công tác đào tạo và NCKH cho ngành Xây dựng. Đào tạo và NCKH đối với ngành kỹ thuật nói chung, ngành Xây dựng nói riêng không thể tách rời thí nghiệm, thực nghiệm. Các thiết bị văn phòng phục vụ công tác quan lý sinh viên, trợ lý đào tạo, văn phòng khoa và CVHT cũng đã được trang bị đầy đủ.

HKI Khoa đã xây dựng bổ sung nhiều thiết bị, dụng cụ thí nghiệm nhằm phục vụ NC và đào tạo.

Hoạt động tài chính minh bạch, rõ ràng, thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, chi đúng, chi đủ.

Tồn tại: Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm còn thiếu, chưa đồng bộ. Vẫn còn thiếu nhiều bộ thí nghiệm cần thiết để phục vụ giảng dạy như: các hệ gia tải cho Cột, Dầm, các thiết bị đo biến dạng, đo modun đàn hồi vật liệu,…Đây là các thiết bị cần thiết phải bổ sung ngay để đáp ứng nhu cầu học tập và NCKH cho sinh viên.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017 đánh dấu một năm học thành công và có nhiều biến đổi tốt, xu hướng phát triển đi lên trong điều kiện có nhiều khó khăn. Toàn thể cán bộ đoàn kết, nhất trí đồng lòng, cán bộ quản lý nhiệt tình, trách nhiệm và cộng tác tốt trong công việc. Khoa đã phát triển thành một trong những Khoa có qui mô đào tạo lớn trong trường, với 4 mã ngành đào tạo đại học và 1 mã ngành sau đại học. Nhiều cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ. Công tác giảng dạy đã đi vào nề nếp hơn trước; chất lượng giảng dạy được cải thiện hơn; công tác NCKH có nhiều thay đổi; cơ sở vật chất được bổ sung, hoàn thiện; cán bộ đoàn kết, chăm lo công tác chuyên môn và xây dựng khoa phát triển. Năm học qua đã đánh dấu sự nỗ lực của toàn thể tập thể Khoa Xây dựng, đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với đội ngũ cán bộ trẻ và đang trong giai đoạn hoàn thiện về trình độ chuyên môn. Môi trường học tập của sinh viên từng bước được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, vẫn còn tồn tại một số điểm như chất lượng đào tạo chưa được nâng cao như mong muốn (chất lượng bài giảng: giáo trình/ giáo án; tổ chức giảng dạy; hd đồ án); nghiệp vụ giảng dạy của một số cán bộ đang yếu cần phải bồi dưỡng thêm; PP giảng dạy mới chưa được cập nhật đồng đều; trình độ ngoại ngữ của cán bộ đang thấp; hoạt động Khoa học và công nghê chưa tốt, chưa đồng bộ; trách nhiệm về quảng bá tuyển sinh chưa đến từng cán bộ trong khoa.

********************