TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:0105/QĐ-ĐT - 2018

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa K54- Kỹ thuật xây dựng)

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

- Căn cứ Quyết định số 511/QĐ ngày 18/6/1986 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý cho các trường Đại học và Cao đẳng;

 - Căn cứ quyết định số 153/2003/QĐ-TT ngày 30/7/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành 'Điều lệ trường Đại học";

- Căn cứ quy chế đào tạo số 25/2006 BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của bộ giáo dục đào tạo;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên K54 - ngành Kỹ thuật xây dựng gồm 5 tiểu ban và cử các Ông (Bà) có tên sau đây vào Hội đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy chế về bảo vệ Đồ án tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Vinh.

Điều 3: Các Ông (Bà) trong Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp và những sinh viên có tên ghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1.

- Lưu ĐT.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

CHO SINH VIÊN K54 – KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

TS. Trần Ngọc Long

ĐH Vinh

Chủ tịch hội đồng

2

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

ĐH Vinh

Thư ký chung

3

TS. Nguyễn Trọng Hà

ĐH Vinh

Trưởng tiểu ban 1

4

ThS. Nguyễn Trọng Kiên

ĐH Vinh

Thư kí tiểu ban 1

5

ThS. Trần Việt Tâm

ĐH Xây dựng HN

Ủy viên tiểu ban 1

6

ThS. Vũ Xuân Hùng

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 1

7

PGS. TS. Phạm Thanh Tùng

ĐH Xây dựng HN

Trưởng tiểu ban 2

8

KTS. Cao Thị Hảo

ĐH Vinh

Thư kí tiểu ban 2

9

ThS. Nguyễn Ngọc Thoan

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 2

10

ThS. Nguyễn Tiến Hồng

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 2

11

TS. Nguyễn Quang Trung

ĐH Xây dựng HN

Trưởng tiểu ban 3

12

ThS. Phan Văn Long

ĐH Vinh

Thư kí tiểu ban 3

13

ThS. Hồ Viết Chương

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 3

14

ThS. Trần Xuân Vinh

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 3

15

ThS. Lê Thanh Hải

ĐH Vinh

Trưởng tiểu ban 4

16

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ĐH Vinh

Thư kí tiểu ban 4

17

ThS. Nguyễn Hùng Cường

ĐH Xây dựng HN

Ủy viên tiểu ban 4

18

ThS. Nguyễn Hữu Cường

ĐH Vinh

Ủy viên tiểu ban 4

19

ThS. Nguyễn Đức Xuân

ĐH Vinh

Trưởng tiểu ban 5

20

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh

ĐH Vinh

Thư kí tiểu ban 5

21

ThS. Dương Văn Hai

ĐH Xây dựng HN

Ủy viên tiểu ban 5

22

ThS. Lê Thái Hòa

ĐH Xây dựng HN

Ủy viên tiểu ban 5


Danh sách gồm 22 người.

 

 

TRƯỞNG KHOA