TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v xét tốt nghiệp bổ sung dành cho sinh viên khóa 53 trở về trước

Ngành Kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật xây dựng CTGT

Khoa Xây dựng thông báo cho các sinh viên từ khóa 53 đủ điều điện xét tốt nghiệp bổ sung nạp các loại hồ sơ sau về văn phòng khoa trước ngày 24/5/2018:

1. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

2. Bản photo chứng chỉ GDTC, GDQP-AN,

3. Bảng điểm cá nhân

 

 

 

                                                                                    P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                    TS. Phan Văn Tiến